top of page

(українська версія нижче)

FORENINGENS FORMÅL OG VEDTEKTER

Formål

Hovedformålet for dannelse av foreningen er å bevare ukrainsk kultur og tradisjoner og fremme kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn.

Hovedaktiviteter og tiltak som forening vil utføre for å oppnå formålet: 

●        tiltak og aktiviteter som fører til kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn; 

●        utbredelse av informasjon om ukrainsk samfunn og ukrainsk kultur i Norge; 

●        kontakt med hjemlandet; 

●        kontakt med andre innvandrerorganisasjoner og internasjonale foreninger i Norge; 

●        hjelp med juridiske spørsmål og spørsmål om psykososial tilpassing av ukrainere i Norge;

●        veldedighet;

●        informasjonsstøtte til medlemmer om de viktigste og mest interessante sosiale, økonomiske og kulturelle begivenhetene både i Ukraina og i Norge; 

●        dannelse av Den ukrainske skole «Kobzar» ved Den Ukrainske forening; 

●        samarbeid med vokalensemblet «FolkeMelodi»

●        representasjon av foreningen generelt og interessene til de enkelte medlemmene i offentlige organisasjoner i Norge; 

●        Yte hjelp som foreningen er i stand til; både til medlemmer og andre ukrainere som bor i Norge.

●    humanitære hjelpesendingene til Ukraina. Foreningen på egen hånd velger mottakere og type bistand i samsvar med sine vedtektene og formål

●    ved oppløsning midlene som måtte være igjen går ikke til medlemmene, like lite som medlemmene er ansvarlige for eventuell gjeld. De midler som blir til overs går til veldedige organisasjoner i Norge som hjelper Ukraina.

Aktivitetsformer som vil brukes for å oppnå målet: 

●        diskusjonsklubb; 

●        aktiv kommunikasjon gjennom internett.  Det kan brukes flere forskjellige aktivitetsformer;

●        temakvelder; 

●        møter både innenfor foreningen og med andre offentlige organisasjoner; 

●        helgeskolen ved Den ukrainske skolen «Kobzar»; 

●        konserter og utstillinger; 

●        klubb "Folkekalenderen": feiring av ukrainske høytidsdager ifølge folketradisjoner (for eks. nyttårsaften, jul, vårdag, påske osv.) 

●        felles reiser og turer; 

 

VEDTEKTER

Organisasjonens navn

Den Ukrainske forening i Norge

Formålet med organisasjonen

Kontakt mellom og bevaring av kultur og tradisjonene til ukrainere som bor i Norge og samhandling mellom ukrainere og nordmenn. Foreningen er nøytral i forhold til politiske aktiviteter.

Informasjonskanaler

Foreningen står som eieren av nettsiden www.ukrainsk.no og Facebookgrupper «Українці в Норвегії/Ukrainere i Norge», «Дійсні члени ГО ”Українська громада в Норвегії”» og Facebookside «Українська школа “Кобзар” в м. Осло». Disse administreres av styret som kan delegere moderering til andre stemmeberettigede. Minst en moderator skal være styremedlem. Endringer i moderatorgruppa kan skje fortløpende med godkjenning av styret.

Tidsfrister for avholdelse og innkalling til årsmøtet - organisasjonens øverste organ

Årsmøtet er organisasjonens øverste organ som innkalles minst en gang i året (ikke senere enn mars). Årsmøtet innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer i Facebookgruppe «Дійсні члени ГО ”Українська громада в Норвегії”». Innkallingen skal angi tid og sted for møtet.  Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes.

Rapportering om disponering av medlemskontingent og valg av styret skjer i årsmøtet. En beslutning av årsmøte krever flertall av de avgitte stemmene (Det er flere stemmer for enn imot. Avholdende teller ikke). Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Beslutning om å endre vedtektene og/eller budsjettet treffes av årsmøtedeltakerne. Beslutningen krever tilslutning av minst to tredeler avgitte stemmer. Bare de medlemmene som har innbetalt medlemskontingent for forrige og/eller inneværende år før 1. februar har stemmerett i årsmøtet.

Styresammensetning 

Styret skal ha 5 styremedlemmer og inntil 4 varamedlemmer som velges av medlemmer i foreningen. Styret har plikt og rett til å konstituere og ved behov - rekonstituere seg selv. Styret velges for 1 år og styremedlemmer kan gjenvelges. Tjenestetiden regnes fra valgdagen. Den opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetid er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. For å sikre en viss kontinuitet i styret og dets arbeid skal minst 2 av styremedlemmene være på valg annet hvert år. Styrets beslutningsform er flertallsavgjørelse.

Komitéer kan opprettes av styret eller årsmøtet ved behov.

Valgkomite

Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte.  Valgkomiteen består av minst to medlemmer. I valgsituasjon opptrer disse uavhengig av styret og handler i årsmøtets interesser. Valgkomiteens oppgaver er å legge fram innstilling på kandidater, organisere skriftlig votering og telle resultatene. Årsmøtets valgte møteleder styrer den påfølgende debatten, og leder gjennomføringen av selve valget.

Valg av styre 

Medlemmene av styret velges av tilstedeværende årsmøtedeltakere med stemmerett. Alle innkomne kandidater  stilles for valg og de som får flest stemmer anses som valgt. Stemmesedler som ikke kan tolkes utfra de reglene som er gitt, forkastes.

Valg av leder 

Styret er organisasjonens øverste daglige ledelse og skal ha en leder. Styret velger selv sin leder seg imellom. Lederen skal lede årsmøtet, styremøter og er ansvarlig for at offentlige myndigheter får rapporter, medlemsoversikter og annet som kreves.

Tilbaketreden og avsetting av styremedlemmer

Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og årsmøtet skal gis to ukers forhåndsvarsel. Et styremedlem kan avsettes av årsmøtet.  Ved tilbaketreden eller avsetting av et styremedlem, skal styret sørge for at et av varamedlemmene tar vervet resten av tjenestetiden.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles og gjennomføres på samme måte som et ordinært årsmøte. Styret kan bestemme med flertall av stemmer at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte.

Rett til medlemskap

Alle som har interesse for ukrainsk samfunn og kultur har rett til medlemskap. Krav til medlemmer er: 

 •  innbetaling av medlemskontingent

 •  medlemmer må bo i Norge. 

Størrelsen på kontingenten fastsettes på årsmøtet og må være i overensstemmelse med gjeldende krav for registrering og finansiering av innvandrerorganisasjoner i Norge. Inn- og utmelding i organisasjonen kan skje på et hvilket som helst tidspunkt. Innbetalt medlemskontingent returneres ikke ved utmelding.

Eksklusjonsbestemmelser 

●        Årlig medlemskontingent er ikke innbetalt før 1. februar. 

●        Hvis et medlem handler i strid med vedtekter eller andre regler (som er vedtatt på årsmøtet) og dersom handling forekommer gjentatte ganger eller er grovt i strid med forenings regler kan årsmøtet (etter skriftlig varsel fra styret) beslutte eksklusjon fra medlemskap.

Denne beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Styret er ansvarlig for at det til enhver tid føres oversikt over medlemmene, med registrering av korrekt e-postadresse, innbetaling av kontingent og annet.

Økonomiske forhold

Styreleder og vara til styreleder skal ha signaturrett hver for seg. Styret kan tildele prokura. Regnskapsfører velges av styret. Regnskapsførsel skal gjøres av et medlem (kasserer) eller av eksternt byrå/person.

OM LOKALE AVDELINGER TIL DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE

Vedtektene til NGOen «Den Ukrainske  forening i Norge" gir mulighet for å opprette lokale forening for å sikre mer effektiv organisering og koordinering av samfunnsaktiviteter på lokalt nivå.

 

§ Formål og aktivitet til en lokalorganisasjon

Lokalorganisasjon er en selvstendig enhet i Den ukrainske forening i Norge med egne vedtekter, budsjett, bankkonti, og et eget styre valgt av og blant sine medlemmer. Et lokalorganisasjon av Den ukrainske forening i Norge dannes innenfor et geografisk begrenset område. Lokalorganisasjonen utfører sin virksomhet i samsvar med vedtekter til NGOen "Den Ukrainske forening i Norge".

 

Ved innmelding som medlemmer i en lokalorganisasjon, blir det også opprettet et medlemskap i den landsdekkende organisasjonen Den ukrainske forening i Norge. Det er styret i lokalorganisasjonen som er ansvarlig til å påse at deres medlemmer er registrert i den landsdekkende organisasjonen. Kontingent for medlemskap i lokalorganisasjonen tilfaller lokalorganisasjonen i sin helhet.

 

Lokalstyre velges av medlemmer i lokalforeningen. Sentralstyre velges av alle medlemmer i foreningen på landsbasis.

 

Sentralstyret og lokalstyret delegerer to representanter hver til regelmessige samarbeidsmøter.

Årsmøtet er lokalorganisasjonens øverste organ som innkalles minst en gang i året (ikke senere enn januar) for å forberede mulige saker til årsmøte til Den ukrainske forening i Norge i februar-mars. Lokalstyre informerer sentralstyre om endringer i styresammensetting.

 

Lokale avdelinger har rett til å etablere ukrainske skoler og bruke navnet "Den ukrainske skolen Kobzar". Den lokale skolen Kobzar er ikke en selvstendig organisasjon, og er styrt av lokalorganisasjonen den tilhører til.

 

Ved oppløsning av lokalorganisasjon midlene som måtte være igjen går ikke til medlemmene, like lite som medlemmene er ansvarlige for eventuell gjeld. De midler som blir til overs går til veldedige organisasjoner i Norge som hjelper Ukraina.

 

§ Registreringsprosedyre for lokalorganisasjoner

Kriterier for godkjenning av en organisasjon som en lokalavdeling av Den ukrainske forening i Norge:

 • Lokalorganisasjonen har eksistert i minst 1 år på søknadstidspunktet

 • Organisasjonen har minst 20 betalende medlemmer på søknadstidspunktet

 • Styreleder i lokalavdelingen sender en søknad til sentralstyret i
  "Den Ukrainske forening i Norge" om registrering av ny lokalavdeling eller
  omregistrering av allerede eksisterende forening.

 • Søknaden må spesifise at formålet er å bli med i NGOen "Den Ukrainske
  forening i Norge". Eksisterende forening må vise til vedtak fra årsmøte om støtte for dette.

 • Beslutningen om å registrere en lokalavdeling må godkjennes av
  sentralstyret i "Den Ukrainske forening i Norge"  med 2⁄3 av sentralstyrets stemmer.

 • Etter godkjenning som en lokalavdeling sender lokalorganisasjonen søknad og endrer navn til «Den ukrainske forening i Norge, avd. … kommune/fylke» i Brønnøysundregistrene.

 

 

§ Eksklusjonsbestemmelser

 • Hvis en lokalavdeling handler i strid med vedtekter eller andre regler (som er vedtatt på årsmøtet) og dersom handling forekommer gjentatte ganger eller er grovt i strid med forenings regler kan sentralstyre (etter en skriftlig varsel) beslutte å ekskludere lokalorganisasjonen som en underenhet for Den ukrainske forening i Norge.

 • Ved beslutning av 2/3 av stemmer på lokalt årsmøte, Årsmøtereferat legges ved.

 • Når organisasjonen har vært inaktiv de siste to kalenderår

 • Når lokalorganisasjonen ikke lengre møter kriterier mtp. medlemstall i løpet av det siste kalenderåret.

_______________________________________________________________________________

МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ

Головна мета

Основною метою створення організації є збережeння української культури та традицій, а також сприяння контакту та співпраці між українцями та норвежцями.

 

Для досягнення поставлених цілей організація буде організовувати:

 • різні заходи, які сприяють контакту, спілкуванню та взаєморозумінню між українцями та норвежцями;

 • поширення інформації про українське суспільство та українську культуру в Норвегії;

 • зв’язок з Батьківщиною;

 • контакт з представниками інших громад та міжнародними організаціями в Норвегії;

 • допомога в юридичних питаннях та в питаннях соціально-психологічній адаптації українців в Норвегії;

 • благодійність;

 • інформування членів громади про найважливіші і найцікавіші події соціального, економічного та культурного характеру в Україні та Норвегії;

 • сприяння розвитку української школи «Кобзар» при ГО «Українська громада в Норвегії»;

 • співпраця з ансамблем «Folkemelodi»;

 • представляти громаду загалом та інтереси  її членів зокрема у публічному організаціях Норвегії;

 • надавати посильну допомогу як для членів громади, так і для решти українців, які проживають в Норвегії;

 • надання гуманітарної допомоги Україні. Види адресатів і адресної допомоги визначає Громада самостійно відповідно до своїх статутних завдань і цілей

 • У випадку ліквідації Громади кошти та інше майно не може розподілятись між членами Громади, як і члени громади не несуть відповідальності за можливі борги. Надлишкові кошти буде передано благодійним організаціям в Норвегії, що надають допомогу Україні.

Засоби досягнення мети та статутних завдань:

 • дискусійний клуб;

 • активне спілкування через інтернет. Використанні різноманітних методів комунікації;

 • тематичні вечори;

 • зустрічі організовані сред членів громади та з іншими громадськими організаціями;

 • школа вихідного дня організована  українською школою «Кобзар»;

 • концерти та виставки;

 • клуб «Folkekalenderen»: святкування українських свят в дусі народних традицій (наприклад Новий рік, Різдво, Свято Весни,  Великдень і т. д.);

 • Спільні подорожі та тури;

 

ПОЛОЖЕННЯ

Імя організації

Українська громада в Норвегії

Ціль організації

Підтримування зв’язків між українцями в Норвегії, збереження української культури та традицій, а також сприяння співпраці між українцями та норвежцями. Організація є політично нейтральною.

Канали передачі інформації

Українська громада в Норвегії є власником наступних груп та сторінок у Фейсбуці: групи «Українці в Норвегії/Ukrainere i Norge», «Дійсні члени ГО ”Українська громада в Норвегії”» і сторінки «Українська школа “Кобзар” в м. Осло». Ці вищезгадані групи знаходяться під керівництвом правління, яке в свою чергу може делегувати модерування груп іншим членам громади, які мають право голосу.

Процедура скликання та проведення щорічних загальних зборів громади – вищого органу організації

Щорічні збори громади є вищим органом організації, які скликаються щонайменше раз в рік (не пізніше березня). Правління громади скликає річні збори через письмове звернення до членів громади у Facebook групі «Дійсні члени ГО ”Українська громада в Норвегії”». У скликанні зазначається час та місце зустрічі.  Запрошення на щорічні загальні збори повинно бути надіслане щонайменше за тиждень до їх проведення.

На річних зборах звітують ро використання членських внесків та обрають членів правління. Рішення загальних річних зборів вважається правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини членів з правом голосу; голос тих, хто утримався не враховується. Якщо голоси розділились однаково, голос керівника зборів буде вирішальним.

Рішення щодо внесення змін до статуту та/або бюджету приймається учасниками річних зборів. Для прийняття рішення потрібно 2/3 голосів.  Право голосу на річних зборах мають члени громади, які сплатили членські внески за попередній та/або поточний рік до 1 лютого.

Структура правління

Правління громади  повинна складатися з 5 членів у головному складі та 4 членів допоміжного складу (заступають при відсутності члена головного складу), обраних членами організації.  Члени правління зобов’язані розподілити повноваженне між собою і при потребі – перерозподілити повноваження. Правління  обирається на один рік; члени можуть бути переобрані на новий термін. Правління приступає до виконання обов’язків з дня виборів і несуть це зобов’язання до кінця річних зборів/виборів наступного року.  Члени попереднього правління продовжують виконувати свої обовязки допоки новий член не буде обраний. Для забезпечення беззупинної роботи правління та продовження традицій потрібно, щоб щонайменше два члени правління переобиралися раз на два роки. Рішення правління вважається прийнятим, якщо  за нього проголосувало більше половини членів правління.

За потреби Правління чи річні збори можуть формувати додаткові робочі комітети.

Виборчий комітет

Виборчий комітет обирається на минулих річних зборах. Виборчий комітет складається щонайменше з двох членів. Під час виборів члени виборчого комітету повинні діяти незалежно від правління та в інтересах  річних зборів. Завданнями виборчого комітету є подання кандидатів на вибори, організація письмового голосування та підрахунок голосів. Голова річних зборів керує обговоренням та проведенням самих виборів.

Вибори до правління

Члени ради обираються учасниками загальних річних зборів з правом голосу. Усі кандидати можуть бути обрані до ради. Ті, хто отримає найбільше голосів, вважаються обраними. Бюлетені заповнені нерозбірливо не враховуються.

Вибори голови правління

Правління є вищим керівництвом організації і потребує очільника.  Члени правління обирають голову з-поміж себе. Голова правління очолює річні збори, засідання правління та несе відповідальність за вчасне надання звітів, переліку членів громади та ін. органам державної влади.

Відставка та виключення членів правління

Член правління має право добровільно подати у відставку до закінчення терміну дії повноважень. В такому випадку правління та загальні річні збори повинні бути попередньо попереджені за два тижні. В разі відставки або виключення когось із членів, правління повинне забезпечити входження заступника в її склад до кінця дії терміну повноважень.

Позачергові річні збори

Позачергові річні збори скликаються та проводяться так само, як і звичайні річні збори. Рішення про проведення позачергових річних зборів приймається більшістю голосів правління.

Право на членство в громаді

Всі хто цікавиться українською культурою та українським суспільством має право стати членом організації. Вимоги до членів організації:

 • оплата членського внеску

 • проживання на території Норвегії

Розмір членського внеску визначається на загальних річних зборах і повинен відповідати чинним вимогам реєстрації та фінансування імміграційних організацій в Норвегії. Вступ та вихід з членства  можуть відбутися в будь-який час. Сплачені членські внески у такоу випадку не повертаються.

Позбавлення членства

 • річний внесок не оплачений до 1-го лютого

 • Якщо член організації неодноразово порушує статут чи інші правила (прийняті на річних зборах) і ці дії суворо суперечать правилам організації, щорічні збори можуть (після письмового повідомлення ради) прийняти рішення про позбавлення членства.

Це рішення вимагає щонайменше двох третин голосів.

Правління несе відповідальність за поточну реєстрацію правильної електронної адреси, оплати членських внесків і т. ін.

Фінансова сторона

Голова правління та заступники голови мають право підпису. Правління може надавати довіреність на право підпису.  Правління обирає відповідального за бухгалтерію серед членів правління (в ролі касира) або може звернутися за послугами до бухгалтерської фірми.

ПРО МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ГРОМАДИ

Постанови ГО «Українська громада в Норвегії» передбачають можливість створювати місцеві осередки для забезпечення ефективної роботи організації та координування суспільних заходів на місцевому рівні.

 

§ Основні засади діяльності місцевого осередку

Місцевий осередок – це самостійна складова частина Української громади в Норвегії, з власним статутом, бюджетом, банківськими рахунками та правлінням, що обирається членами місцевого осередку з-поміж членів місцевого осередку. Місцевий осередок має обмежене географічне розташування (kommune чи fylke). Діяльність та статут місцевого осередку не суперечать статуту загальнонорвезької Української громади в Норвегії.

 

Реєстрація членом місцевого осередку передбачає одночасну реєстрацію в членських списках загальнодержавної Української громади в Норвегії. Правління місцевого осередка несе відповідальність за внесення своїх членів до реєстру членів Української громади в Норвегії. Членські внески в місцевій організації в повному обсязі сплачуються місцевій організації.

 

Місцеве правління обирається членами місцевої організації. Центральне правління обирається всіма членами Громади на загальнодержавній основі (див. ілюстрацію).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральне правління та місцеве правління делегують по два представника на регулярні координаційні зустрічі.

Щорічні збори місцевого осередку є вищим органом місцевого осередку та скликаються щонайменше раз в рік (не пізніше січня) для підготовки можливих питань до річних зборів Української громади в Норвегії у лютому-березні. Місцеве правління інформує центральне правління про зміни у складі керівництва організації.

 

У випадку створення місцевої українознавчої школи, ця школа носитиме назву «Кобзар». Місцева школа «Кобзар» не є самостійною організацією і напряму  керується та підпорядковується місцевому осередку.

 

У випадку ліквідації Громади кошти та інше майно не може розподілятись між членами Громади, як і члени громади не несуть відповідальності за можливі борги. Надлишкові кошти передаються іншим благодійним організаціям в Норвегії, що надають допомогу Україні.

 

§ Порядок реєстрації місцевого осередку

Критерії для реєстрації місцевої організації як осередка Української громади в Норвегії:

 • місцева організація проіснувала мінімум 1 рік з моменту заснування

 • організація налічує мінімум 20 дійсних членів на момент подання заявки

 • Рішення  про бажання місцевої організації стати складовою частиною ГО «Українська громада в Норвегії» прийняте більшістю голосів членами цієї організації на їхніх загальних річних зборах. Реферат річних зборів додається рахом із заявкою бути складовою частиною Української громади в Норвегії

 • Рішення про реєстрацію місцевого осередка  затверджується центральним правлінням громади ⅔ частиною голосів правління.

 • Після цього локальний осередок має змінити назву на  ГО ”Українська громада в Норвегії – осередок у ___ коммуні/фільке” у Brønnøysundregistrene.

 

§ Умови виключення/виходу зі складу Української громади в Норвегії

 • Якщо локальна організація неодноразово порушує статут чи інші правила Української громади в Норвегії і ці дії суворо суперечать правилам організації, центральне правління може (після письмового попередження) прийняти рішення про виключення зі складу ГО.

 • Самостійний вихід за рішенням річних зборів місцевого осередку (2/3 голосів), реферат річних зборів додається.

 • Відсутність діяльності протягом останніх двох років

 • Локальна організація не відповідає критеріям за кількістю членів протягом останнього календарного року.

norsk.png
ukr.png
bottom of page